Multimedia Diplomstudium

www.linzer.rechtsstudien.at

 

Diplomové štúdium práv sa uskutocnuje v Rakúsku na právnických fakultách štátnych univerzít v Grazi, Innsbrucku, Linzi, Salzburgu a vo Viedni. Univerzita v Linzi ponúka po štvorrocnej skúšobnej prevádzke od októbra 2002 štúdium práv aj ako multimediálne diplomové štúdium práv.

 

Multimediálne diplomové štúdium práv znamená...

 

...multimediálny študijný materiál (offline)    

Profesori a profesorky požívajú k podaniu vedomostí VŠETKY MÉDIÁ (obraz, tón, písmo, grafiku). Študijný materiál je k dispozícii elektronicky na DVD a v tlacenej forme v skriptách. Študenti obdržia pre každý skúšobný predmet zozbieraný študijný materiál v „mediálnych kufríkoch“. Pracujete s DVD-ckami offline, dalej môžete volit medzi elektronickým a tlaceným materiálom.

 

...celé Rakúsko je poslucháren (online)

Ucebné podujatia, ktoré slúžia k diskusii a cviceniam (pracovné krúžky, cvicenia, písomky, semináre) sa uskutocnujú online na internete. Profesor alebo profesorka sedia s viacerými študentmi v Linzi v ucebni, kamery prenášajú vyucovanie cez internet (“streaming“). Celé Rakúsko je posluchárnou. Celosvetovo, kde všade je prístup na internet, diskutujú spolu študujúci, profesor alebo profesorka vidia v ucebni prostredníctvom chatu príspevky a otázky na monitore.

 
         
...celé Rakúsko je skúšobná miestnost

Študujúci skladajú písomné a ústne skúšky. Každá písomná skúška sa koná s rovnakou skúšobnou úlohou v ten istý cas na viacerých miestach v Rakúsku pod dohladom univerzity v Linzi. Študenti môžu po mimoriadnej dohode skladat skúšky aj na rakúskom alebo európskom (EWR) notariáte, celosvetovo aj na rakúskych zastupitelstvách (velvyslanectvo, konzulát). Ústne skúšky sa skladajú pomocou dozoru cez videokonferencie. 

 

  

           ...osobné kontakty v prezencnej fáze

 

Na zaciatku oboch študijných úsekoch sa študujúci stretnú vždy po jednom týždni na rôznych miestach v Rakúsku, aby pracovali pocas prezencnej fázy osobne a bez elektroniky s ich profesormi a profesorkami. Tak sa osobne zoznámia s ich ucitelmi a ucitelkami, kolegami a kolegynami. Mimo týchto prezentácií sú študujúci so svojimi profesormi a profesorkami ako aj kolegami a kolegynami v kontakte prostredníctvom @, faxov a telefónu. Autonómne si študenti na internete zriadili viaceré chat-rooms, kde medzi sebou komunikujú nezávisle na univerzite.

 

                                       

           ...Multimediálne diplomové štúdium práv znamená aj vysokú kvalitu vzdelania

 

Štúdium sa uskutocnuje na základe moderného študijného plánu právnickej fakulty univerzity v Linzi. Len uznávaní a skúsení univerzitní profesori a profesorky vyucujú a skúšajú. Vypracovali didaktický koncept a študijný materiál mediálnych kufríkov podla najnovších znalostí. Vynikajúci odborníci z praxe doplnajú vyucovanie. Vzdelanie je zodpovedajúce európskym hodnotám, medzinárodným vedným štandardom a praktickým pracovným nárokom.

 

    

        ...študovat nezávisle na mieste

 

Obývacia miestnost, alebo pracovná miestnost, ci sa už nachádza v Rakúsku alebo kdekolvek na svete je univerzita. Študenti potrebujú prístroj na prehrávanie DVD (PC, Laptop ...) a pripojenie na internet. Offline spracúvate študijný materiál mediálnych kufríkov, online sa zúcastnujete na elektronických ucebných podujatiach, online pracujete s právnymi databankami a s elektronickými dátami univerzitnej knižnice. Iba pri oboch prezencných fázach sú študenti prítomní osobne na rôznych miestach Rakúska. ku písomným skúškam sa treba dostavit na rôzne skúšobné miesta. ktoré sú pod dohladom univerzity v Linzi v Rakúsku, na notariátoch, v cudzine na Rakúskych velvyslanectvách a konzulátoch.

 

 

 
...štúdium s volným zadelením casu

Študenti spracúvajú offline študijný materiál mediálnych kufríkov (DVD, tlaciarne) v case pre nich vhodnom. Pocas semestra sa uskutocnujú týždenné elektronické ucebné podujatia, na ktorých sa, pomocou internetu, pocas živého prenosu môžete zúcastnit. Ucebné podujatie ostáva od momentu jeho konania 2 týždne na internete tak, aby sa študenti mohli na elektronických ucebných podujatiach zúcastnovat v pre nich vhodnú dobu. Rozvrh hodín, rozdelenie na semestre a prázdniny tak pre študentov nemajú žiaden význam. Skúšobné termíny sú pre každý semester presne stanovené vopred, pri diplomových skúškach si študenti vyberajú z viacerých ponúknutých termínov.

 

 

 
        ...štúdium dvoch štúdií naraz
                                           

Spolocnost a hospodárstvo stavajú na absolventov univerzity vysoké nároky. Študujúci casto obsadzujú dva študijné smery. Multimediálne diplomové štúdium práva zlahcuje kombináciu dvoch štúdií. Umožnené sú kombinácie rakúskeho práva so štúdiom na zahranicných univerzitách. Aj zahranicné štúdiá práva sa dajú dobre kombinovat so štúdiom rakúskeho práva.

 

 

           ...spojenie štúdia s povolaním a detmi  

 

Kto už je zamestnaný, môže spojit zamestnanie a štúdiom. Pre ženy a mužov v domácnosti, ktorí sa venujú výchove detí stoja dvere univerzity otvorené. Postihnutým osobám, ktorým doteraz štúdium nebolo umožnené, vychádza v ústrety flexibilita multimediálneho štúdia. Zamestnaní môžu štúdium využit aj na dalšie vzdelávanie v ich pracoviska.

 

 
 ...optimálna starostlivost a efektívne štúdium
                                            

Prezencné fázy, študijný materiál multimediálneho kufríka a elektronické ucebné podujatia vedú študenta pomocou integrovaného didaktického konceptu cez štúdium. Na DVD si študenti vychutnávajú jednotlivé vyucovania pomocou vysoko kvalifikovaných ucitelov, vbudované skúšobné sekvecie vám ukazujú individuálny ucebný pokrok. Pomocou @, faxu, alebo telefónu ste vždy spojení s ucitelmi. Okrem toho, efektivita a flexibilita organizácie štúdia a starostlivost v porovnaní s iným štúdiom toto štúdium pri najvyššej kvalite vzdelania výrazne skracujú.

 

 

 
 ...cenovo výhodné štúdium

 

Všetci študenti štátnej rakúskej univerzity – aj multimediálni študenti – platia za semester štátny študentský príspevok. Poplatky za zariadenie na DVD a pripojenie na internet nesú študenti sami, okrem toho musia nadobudnút mediálny kufrík. Kedže mediálny kufrík obsahuje celkový študijný materiál odpadá preto výdavok za ucebné podklady (knihy, skriptá...). Dalej sa neuhrádzajú poplatky za ubytovanie a cestovné. V celku je pre študentov cenovo výhodnejšie toto štúdium ako normálne štúdium.

 

  
  ...uvidiet Linz a jeho univerzitu
                                               

Univerzita ja virtuálny kampus, študenti môžu absolvovat multimediálne diplomové štúdium práv bez toho, aby vôbec kedy videli Linz a jeho univerzitu. Študenti sú len vítaní navštívit Linz a jeho univerzitu Johanna Keplera.