Multimedia Diplomstudium

www.linzer.rechtsstudien.at

 

Diplomové studium právních ved se v Rakouské republice dá absolvovat na právnických fakultách státních univerzit v Grazu, Innsbrucku, Linzi, Salzburgu a ve Vídni. Po ctyrletém zkušebním provozu multimediálního-diplomového studia nabízí Univerzita Johanna Keplera od ríjna 2002 právnické studium také ve forme multimediálního-diplomového studia právních ved.

 

Multimediální-diplomové studium právních ved znamená...

 

...multimediální studijní materiál (offline)    

Profesorové a profesorky využívají ke zprostredkování znalostí všechny media (obraz, zvuk, písmo, grafiky). Studijní materiál je možné mít k dispozici v elektronické podobe na DVD a v tištené podobe (skripta). Studující dostanou pro každý zkušební predmet studijní materiál shromáždený v „mediálních kufrících“. Pracují s DVD offline, mohou volit mezi elektronickým nebo tišteným materiálem.

 

...celá Rakouská republika je posluchárna (online)

Jednotlivé výukové hodiny, které slouží diskuzi a cvicení (pracovní skupiny, cvicení, klasurní kurzy, semináre), se konají online na internetu. Prednášející je prítomen s nekolika studujícími ve studiu v Linzi a kamery vše prenášejí pres internet („streaming“). Celá Rakouská republika je posluchárnou. Všude ve svete, kde je prístup k internetu, studující diskutují, prednášející sledují príspevky a dotazy prímo ve studiu na obrazovce pres chat-funkci.

 
         
...celá Rakouská republika je zkušebnou

Studující skládají písemné a ústní zkoušky. Každá písemná zkouška (diplomová ci zkouška z jednotlivých výukových hodin) má stejné zadání a koná se ve stejné dobe na více místech po celé Rakouské republice. Dohled nad temito místy má Univerzita Johanna Keplera v Linzi. Studující mají možnost po dohode složit zkoušku také pred notárem kdekoli v Rakouské republice nebo Evrope (EHP), kdekoli ve svete na zastupitelském úrade Rakouské republiky (velvyslanectví, konsulát). Ustní zkoušky budou pod príslušným dozorem skládány pres videokonference.

 

  

           ...osobné kontakty v prezencnej fáze

 

Pokaždé pri zahájení obou studijních úseku se studující setkají na jeden týden v ruzných místech Rakouské republiky, aby mohli osobne bez elektroniky pracovat se svými profesory a profesorkami. Poznají tak osobne své ucitele a ucitelky, své kolegy a kolegyne. Mimo techto osobních setkání jsou studující se svými profesory a profesorkami, kolegy a kolegynemi ve spojení pres e-Mail, fax a telefon. Studující založili na internetu nekolik chat-rooms, kde mohou mimo Univerzitu spolu diskutovat.

 

                                       

           ...vysokou kvalitu vzdelání

 

Studium se koná na základe moderního studijního plánu Právnické fakulty Univerzity Johanna Keplera. Vyucují a zkouší jen uznávaní a zkušení univerzitní profesori a profesorky. Vypracovávají didaktický kocept a studijní materiál mediálního kufríku s mezinárodní evaluací podle nejnovejších poznatku. Vyucování doplnují vynikající odborníci z praxe. Vzdelání je vázáno na evropské hodnoty, na mezinárodní vedecký standart a na praktické pracovní požadavky.

 

    

        ...studovat nezávisle na míste

 

Obývací pokoj ci pracovna, at’ již v Rakouské republice nebo ve svete, je univerzitou. Studující potrebují DVD-prístroj (PC, Laptop, ...) a prístup k internetu. Studující zpracovávají offline studijní materiál mediálního kufríku, online se zúcastnují elektronických výukových hodin a pracují s právními databázemi a elektronickými daty univerzitních knihoven. Jen v dobe dvou prezencních fází jsou studující osobne prítomni na nekterých místech Rakouské republiky. Písemné zkoušky se skládají na ruzných místech Rakouské republiky, které jsou pod dohledem Univerzity Johanna Keplera v Linzi, pred notárem, v zahranicí na zastupitelských úradech Rakouské republiky (velvyslanectví nebo konsuláty).

 

 
...studovat s libovolným rozložením casu

Studující zpracovávají studijní materiál mediálních kufríku (DVD, tištená díla) offline v jim vyhovujícím case. Elektronických výukových hodin, které se konají behem semestru týdne, se studující mohou na internetu zúcastnit v dobe prenosu („live“). Výuková hodina zustává od doby svého konání dva týdny na internetu, studující se tedy mohou behem techto dvou týdnu zúcastnit výukových hodin v jim vyhovující dobe. Rozvrhy, semestr a prázdniny nemají tedy pro studující žádný význam. Zkouškové termíny jsou již predem stanoveny pro každý semestr, u diplomových zkoušek mohou studující volit z více termínu.

 

 
        ...studovat dva studijní obory soucasne
                                           

Spolecnost a ekonomika mají na univerzitní absolventy vysoké požadavky. Studenti casto absolvují dve studijní zamerení. Multimediální-diplomové studium právních ved ulehcuje kombinaci dvou studijních oboru, treba ekonomii s právem, techniku s právem, jazyky s právem. Ulehcena je i kombinace studia práv v Rakouské republice se studiem na zahranicních univerzitách. Také zahranicní studium práv se dá dobre kombinovat se studiem práv v Rakouské republice.

 

 

           ...sloucit studium se zamestnáním a detmi  

 

Kdo je již zamestnaný, muže své povolání sloucit se studiem. Ženám a mužum v domácnosti, kterí se venují výchove detí, je Univerzita otevrena. Znevýhodneným nebo postiženým osobám, které nemohly studovat, vychází flexibilita multimediálního-studia vstríc. Zamestnaní mohou využít své pracovní místo ke studiu v rámci dalšího vzdelávání.

 

 
 ...optimální péce a efektivnost studia
                                            

Osobní setkání, studijní materiál mediálních kufríku a elektronické výukové hodiny provázejí studující studiem dle integrovaného didaktického konceptu. Díky DVD mají studující samostatné vyucování s vysoce kvalifikovanými uciteli, vložené zkušební sekvece jim poskytují informace o jejich individuálním studijním pokroku. Pres e-Mail, fax nebo telefon jsou stále se svými ucitely ve spojení. Efektivita a flexibilita studijní organizace a péce zkracuje významne prumernou dobu studia v porovnání s bežným studiem se zachováním nejvyšší kvality vzdelávání.

 

 
 ...financne výhodné studium

 

Všichni studující na nekterých státních rakouských univerzitách – také multimedia-studující – platí za semestr státní studijní poplatek ve výši. Studující vynaloží cástku za DVD-prístroj (PC, Laptop, ...) a za prístup k internetu. K tomu si musí ješte koupit mediální kufrík. Vzhledem k tomu, že mediální kufrík obsahuje veškerý potrebný studijný materiál, odpadají náklady za bežné ucební podklady (ucebnice, skripta, ...). Náklady za bydlení v míste Univerzity a cestovní výdaje odpadají také. Celkem je multimediální studium pro studující v porovnání s bežným studiem financne výhodné.

 

  
  ...videt Linz a jeho Univerzitu
                                               

Univerzita je virtuální campus. Studující mohou absolvovat multimediální-diplomové studium právních ved bez toho, aby videli Linz a jeho Univerzitu. Navštívi-li studující osobne Linz a Univerzitu Johanna Keplera, jsou samozrejme vítáni.