Multimedia Diplomstudium

www.linzer.rechtsstudien.at

 

Diplomski študij prava se v Avstriji izvaja na pravnih fakultetah državnih univerz v Grazu, Innsbrucku, Salzburgu in na Dunaju. Po štiriletni poskusni dobi ponuja univerza v Linzu od oktobra 2002 tudi multimedijski študij prava.

 

Multimedijski diplomski študij prava pomeni...

 

...multimedijska študijska literatura (offline)    

Profesorji in profesorice uporabljajo za posredovanje znanja vse medije (slike, zvok, pisavo, grafiko). Študijska literatura je na voljo v obliki DVD-ja in tiskanih skript. Študentje premejo za vsak predmet študijsko literaturo zbrano v „medijskem kovcku“. DVD-ji se uporabljajo offline. V glavnem študentje lahko izbirajo med elektronsko in tiskano literaturo.

 

...vsa Avstrija je predavalnica (online)

Predavanja služijo diskusiji in vaji (delovne skupine, vaje, priprave na izpite, seminarji) se izvajajo online preko interneta. Kamere prenašajo preko interneta delo profesorja ali profesorice s skupino študentov v Linškem kabinetu („streaming“). Vsa Avstrija je predavalnica. Po vsem svetu, povsod kjer imajo dostop do interneta, lahko študentje sodelujejo v diskusijah, profesor ali profesorica vidi v kabinetu preko chat- funkcije prispevke in vprašanja študentov na ekranu.

 
         
...vsa Avstrija je prostor za izpite

Študentje polagajo izpite v pismeni in ustmeni obliki. Vsak pismeni izpit (izpit o dolocenem predavanju, diplomski izpit) poteka z istimi vprašanji ob istem casu na vec mestih v Avstriji, ki jih nadzoruje univerza Linz. Študentje lahko polagajo izpit po posebnem dogovoru lahko tudi v avstrijskem ali evropskem (EWR) notariatu, po vsem svetu pa tudi v Avstrijskih zastopstvih (Veleposlaništvo, Konzulat). Ustmeni izpiti potekajo s ustreznim nadzorstvom preko video konferenc. 

 

  

           ...Osebni kontakti in obcasna srecavanja

 

Na zacetku obeh študijskih odsekov se študentje srecajo po teden dni na raznih mestih v Avstriji, da bi v tem casu osebno in brez elektronike delali s svojimi profesorji ali profesorcami. Tako spoznajo svoje ucitelje in uciteljice ter svoje kolege in kolegice osebno. Izven teh casov navzocnosti so študentje povezani s svojimi profesorji in profesorcami, ter svojimi kolegi in kolegicami preko e-maila, faksa in telefona. Študentje vspostavijo v internetu vec “Chat-rooms”, preko katerih lahko neodvisno od univerze komunicirajo.

 

                                       

           ...visoka kakovost izobrazbe

 

Študij poteka na osnovi modernega študijskega nacrta pravne fakultete univerze Linz. Izkljucno priznani in priznane ter izkušeni in izkušene univerzitetni profesorji in univerzitetne profesorice predavajo in izprašujejo na izpitih. Izdelali so didakticni koncept, študijsko literaturo in medijski kovcek z mednarodno evaluacijo na podlagi najnovejših spoznanj. Izvrstni špecijalisti iz prakse dopolnujejo pouk. Izobrazba se ravna po evropskih vrednotah, mednarodnih znanstvenih standardih in prakticno-poklicnih zahtevah.

 

    

        ...Neodvisnost od študijskega mesta

 

Dnevna ali delovna soba, kjer koli v Avstriji ali po svetu, je univerza. Študirajoci potrebujejo DVD-usposobljen aparat (PC, Laptop, ...) in prikljucek na internet. Offline obdelujejo študijsko literaturo iz medijskega kovcka, online sodelujejo pri elektronskih predavanjih, online delajo z bazo pravnih podatkov in z elektronsko bazo podatkov univerzitetnih knjižnic. Samo ob casu osebnih kontaktov in srecavanj so študentje osebno prisotni v Avstriji. Za pismene izpite se znajdejo na raznih od univerze Linz nadzorovanih krajih v Avstriji, ali v notarjatih, v inozemstvu pa v Avstrijskih poslaništvih ali konzulatih.

 

 
...svobodno razporejanje študijskega casa

Študentje obdelujejo študijski materijal iz medijskega kovcka (DVD-ji, tiskane materijale) offline v casu, ki je njim primeren. Na elektronskih predavanjih, ki se med semestrom prirejajo tedensko lahko sodelujejo v živo („live“) Predavanja ostanejo dva tedna v internetu, tako da se študentje tudi elektronskih predavanj laho udeležijo v okviru teh dveh tednov v vsakem njim primerrnem casu. Urniki, razpored semestra in pocitnic so za študente brez pomena. Izpitni roki so za vsak semester v naprej odrejeni, za diplomske izpite je na voljo vec izpitnih rokov.

 

 
        ...Vsporedni študij dveh predmetov
                                           

Družba in gospodarstvo postavljajo na absolvente visoke zahteve. Pogosto vpišejo študentje dve študijski smeri. Multimedijski diplomski študij prava olajšuje kombinacijo dveh študijskih smeri, n.pr. ekonomijo s pravom, tehniko s pravom, jezike s pravom. Možna je kombinacija avstrijskega študija prava s študijem na tujih univerzah. Tudi inozemski študiji prava se lahko kombinirajo s avstrijskim študijem prava.

 

 

           ...Vzdružljivost študija s službo in otroki   

 

Kdor je že v službi, lahko združi poklic s študijem. ženske in moški, ki se posvecujejo vzgoji otrok in vodijo gospodinstvo, imajo preko multimedijskegaštudija dostop do univerze. Za osebe ki so depriviligirane ali imajo poškodbe in za katere je bil študij do sedaj nedostopen, je fleksibilnost multimedijskega študija šansa. Ljudje v službi lahko koristijo študij kot dopolnilno izobrazbo na delovnem mestu.

 

 
 ...optimalno mentorstvo in eficienten študij
                                            

Osebni kontakti, študijski materijal iz medijskega kovcka in elektronska predavanja vodijo študente s integriranim didakticnim konceptom skozi študij. Na DVD-jih uživajo posamicen pouk spomocjo visokokvalificiranih uciteljev, vgrajene izpitne sekvence jim individualno ponazarjajo ucne uspehe. Po e-mailu, faksu ali telefonu so v stalni zvezi s svojimi ucitelji. Razen tega skrajša eficientnost in fleksibilnost študijske organizacije in mentorstvo poprecni študijski cas z najvišjo kakovostno izobrazbo, v primerjavi s obicajnim študijem.

 

 
 ...Financno ugoden študij

 

Vsi študentje na državnih univerzah - tudi študentje multimedijskega študija - placajo na semester državni študijski prispevek v višini. Študirajoci nosijo stroške za za aparaturo, ki je usposobljena za DVD-je (PC, Laptop, ...) in za prikljucek na internet. Razen tega morajo nabaviti medijske kovcke. Ker vsebujejo medijski kovcki celotni potrebni študijski materijal, odpadejo stroški za obicajno študijsko literaturo (ucbenike, skripte ...).Vecinoma odpadejo tudi stroški za stanovanje na mestu univerze in potni stroški. V celoti gledano nudi multimedijski študij za študente v primerjavi z obicajnim študijem financne prednosti.

 

 

  
  ...Spoznati Linz in njegovo univerzo
                                               

Univerza je virtualni campus. Študentje lahko absolvirajo multimedijski diplomski študij prava, brez da bi Linz in njegovo univerzo sploh kdaj videli. Vendar so študentje dobro došli, da si enkrat tudi osebno ogledajo Linz in Johannes-Kepler univerzo.